Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van: 
House of Airbrush
Kapelaan Molstraat 21
Halsteren (Z-W Brabant)
Tel: 0652411402
Email:  info@houseofairbrush.nl
Kvknr: 20148759
Btwnr: NL147121887B01

Artikel 1. Algemeen,

1.A House of Airbrush is een online winkel met een grote variatie in het airbrush artikelen te bezoeken via airbrushwinkel.nl

1.B Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de webwinkel airbrushwinkel.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

1.C Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.D Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 2. Overeenkomsten

3.A Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door House of Airbrush. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen

4.A De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's en inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website vermeld.

4.B De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland worden berekend aan de hand van wat de klant invult(onder rembours of pakketdienst).Artikelen die door de brieven bus passen zullen gewoon gefrankeert worden.


4.C House of Airbrush kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 5. Privacy

Niets van uw gegevens zal aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 6. Betalingen
6.A Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant  een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf .


Artikel 7. Levering

7.A House of Airbrush streeft ernaar om bestellingen binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden.

7.B De uiterste leveringstermijn is 3 weken na plaatsing van de bestelling. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 3 weken te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.
 
7.C Afwijkingen in kleur, type, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

Artikel 9. Retourneren en omruilen van artikelen

Wij doen er alles aan om u via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden.

De klant is echter gehouden het artikel op eigen kosten ( 6,95 ) te retourneren. Voor retouren en/of ruilingen  gelden enkele voorwaarden:


Artikelen, die u via ons heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits:

9.A De klant uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel contact met ons opneemt en/of het artikel binnen 14 werkdagen retour stuurt.


9.B De klant dient de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Producten die per post geretourneerd worden dienen te allen tijde voldoende gefrankeerd te zijn, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen en dus ook NIET aan u gecrediteerd. U ontvangt van ons een bevestiging als het product dat u wilt retourneren aangemeld is en na ontvangst. Na ontvangst volgens alle gestelde regels maken wij z.s.m. het bedrag aan u over dit exclusief de verzendkosten.

9.C Retouren die niet of niet binnen de gestelde termijn aangemeld zijn worden niet geaccepteerd.

9.D Het product/producten in de originele verpakking en in originele staat verkeren(ongebruikt), tevens dient u voor verzenden het product zodanig te verpakken dat er geen schade ontstaat.

9.E Producten die u in de uitverkoop heeft gekocht kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

                      (airbrush naalden en nozzles vallen niet onder de garantie)Artikel 10. Klachten

Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling10.A Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden.

Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 7 werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct worden gecrediteerd
met inachtneming van hetgeen zoals bij artikel 9.B en 9.D beschreven.

10.B De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.

Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.

Artikel 11. Annulering van uw bestelling

11.A Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd.Neemt U dan via info@houseofairbrush.nl contact met ons op.

11.B De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. De klant is echter wel gehouden de bestelling op eigen kosten te retourneren. Hiertoe dient uw verzoek te voldoen aan alle onder artikel 9 genoemde voorwaarden.

11.C U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door House of Airbrush plaats.


Artikel 12. Bestellingen/communicatie

House of Airbrush is niet aansprakelijk voor vermissing tijdens verzending en verkeerd doorgegeven bestellingen en iedere andere vorm van miscommunicatie


Artikel 13. Overmacht

House of Airbrush heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat house of airbrush gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.A Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.B Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met ons.

House of Airbrush

Tel: 06-52411402

E-Mail  info@houseofairbrush.nl
Web     www.airbrushwinkel.nl